Tuyển dụng

Nếu bạn quan tâm đến xây dựng và kiến trúc, hoặc có nhiệt huyết đối với lĩnh vực này thì bạn chính là người mà chúng tôi đang tìm kiếm.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.